La convocatòria de setembre per recuperar la matèria consistirà en una prova de caràcter escrita amb preguntes curtes i de desenvolupar sobre els temes impartits durant aquest curs  i establerts per blocs de continguts segons cada trimestre.

La nota per aprovar ha de ser superior a 5.

Ja s'avisarà de les dates per la realització de la prova que vindrà a ser els primers dies del mes de setembre.

Convendria que durant l'estiu repasseu les activitats fetes durant el curs  i sobretot treballar comentaris de caire econòmic.